Εκτελωνισμοι

Αναλαμβάνουμε παντός είδους τελωνειακή διαδικασία όπως εισαγωγή, εξαγωγή, αποταμίευση, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, μεταφόρτωση και ασφάλιση των εμπορευμάτων σας. Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και τεχνογνωσία ώστε οι διαδικασίες εκτελωνισμού να υλοποιούνται άμεσα και κατόπιν των εντολών του πελάτη για όλες τις κατηγορίες των εμπορευμάτων.